Awards

Year 2017

ประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1
ASEAN Distributor Meeting, 2017 Hign Sales Achievement

Year 2016

โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในฐานะ " บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ใบประกาศ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
APEA 2016 Outstanding Category
โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Year 2015

โล่เกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (GKP) เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
โล่เกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (GKA) เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
โล่เกียรติคุณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน ราษฎร์บำรุง ผู้มีคุณุปการต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โล่เกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (GKA) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
โล่เกียรติคุณด้านการบริหารและคุ้มเครองความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
ใบรับรอง ISO9001
ใบรับรอง ISO9001
ใบอนุญาต หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์รับหลอดในตัว
โล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ผู้ทำประโยชน์ด้านสนับสนุนกิจกรรม ของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
KTB SME ติดดาว
SET AWARDS 2015 Outstanding CEO Awards CEO of Compay listed on SET Sopacha Dhumrongpiyawut President GUNKUL PCL
โล่เกียรติคุณจากสมาคมสถาบันพระปกเกล้า
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล " บรรษัทภิบาลดีเด่น " จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Year 2006-2014

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากสโมสรโรตารีปทุมวัน จากการเป็นผู้บรรยาย "แสงแดด สายลม และ (สองเรา) พลังงานทดแทน"
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นปูชนียบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต
โล่รางวัล ชนะเลิศ การแต่งกายย้อนยุคดีเด่น
โล่เกียรติคุณสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาจากสำนักงานเขตดุสิต
โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2013 Olympic Day 357 ปี โคราช สู่มหานครแห่งอนาคต
โล่เชิดชูเกียรติ จาก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ
โล่เกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ให้ไว้ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร
โล่ที่ระลึกจาก กรมการจัดหางาน จากการสนับสนุน โครงการอบรมวินัยอุตสาหกรรมให้แก่แรงงานไทย
โล่เชิดชูเกียรติ จาก โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โครงการเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีนคร" ประจำปีการศึกษา 2553
โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO
โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
โล่ที่ระลึกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการให้การสนับสนุน "โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมสู่กริด"
SET AWARDS 2014 Outstanding Investor Relations Awards SET market capitalization of THB2 bin.-THB10 bin.
SET AWARDS 2013 Outstanding Investor Relations Awards SET market capitalization of THB 10 bin.-THB20 bin.
โล่ยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะ " บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014 " มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โล่เกียรติคุณ จากการสนับสนุน MEAWU CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
โล่เกียรติคุณจากสำนักงานเขตดุสิต ผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
โล่ที่ระลึกจาก TESIA ในงานการประชุมวิชาการ ESI Conference 2010 "Smart Energy"
APEA 2014 Outstanding Category
โล่รางวัล ทีมชนะเลิศเกมธุรกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 2
โล่เกียรติคุณ จากวัดพระบาทน้ำพุ "โครงการหัวใจสีขาว" จัดกิจกรรมการกุศลลงทุนสร้างโรงพยาบาล และดูแลผู้ป่วยเอดส์
โล่เกียรติคุณ CSR Corporate Social Responsibility เป็นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โล่เกียรติคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อมอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า Family
โล่เกียรติคุณ CSR -DIW Beginner Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
ใบอนุญาตดวงโคมไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่างบนถนน
โล่เกียรติคุณมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (GKP) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โล่เกียรติคุณเทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และ ศาสนา