Activities

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน ครั้งที่ 11 , การทำบุญเลี้ยงพระเพล และ งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริหาร

เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกันกุล ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ครั้งที่ 11 ขึ้น โดย คุณกัลกุล ดำรงปิยวฒิ์ ประธานกรรมบริษัท, คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จากคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งหมด 51 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปริญญาตรี

รวมถึงการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล, และการ จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผู้บริหาร และ แขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความสุขจากผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ และพนักงานครอบครัวชาวกันกุลทุกท่าน