Activities

วันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกันกุล นำโดย ดร.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน, สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ชุมชนนครไชยศรี, ชุมชนราชพัสดุ และ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ

ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องและตลอดมา โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็ก ให้กับเยาวชนในชุมชนรอบๆ บริษัทฯ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคตข้างหน้า สมกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"