คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

ดร จงรัก ระรวยทรง

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายธเนศศิริ ฝากมิตร

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ