คณะกรรมการบริษัท

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ดร จงรัก ระรวยทรง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

กรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

เลขานุการบริษัท