คณะผู้บริหาร

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

กรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์สกร ดำเนิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานโรงงาน

นางสมลักษณ์ คะนึงเหตุ

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานสำนักบริหาร

นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานโลจิสติกส์

นายไพโรจน์ ภานุกาญจน์

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการบริหารงานก่อสร้างและบำรุงโรงไฟฟ้า

นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานขายและการตลาด LED
รักษาการผู้อำนวยการ
สายงานโลจิสติกส์ ์

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

เลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวย
การสายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)

นางสาวกุลรวี แสนชัยกร

ผู้ช่วยผู้อำนวย
การสายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)