สารจากประธานกรรมการบริษัท

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2558 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2559 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น การขยายท่าอากาศยาน และการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัว รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ละประเทศถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในครั้งนี้ ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยในการขยายการลงทุนไปในภูมิภาคเท่านั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้นอีกด้วย

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาน้ำมันตกต่ำ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนทั้งระดับมหภาคและเชิงลึกในระดับโครงการ เครื่องมือประเมินระดับความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยควบคุมและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างรอบคอบ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และจะดำเนินการปรับปรุงแนวนโยบายที่เกี่ยวเนื่องในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถ จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างที่วางไว้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมดังคำว่า “Smart Energy in Action” พลังงาน สร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง