ภาพรวมธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกได้ดังนี้ :

 1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED)
  2. ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
  2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
  3. โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)
  4. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)
 4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Engineering Procurement and Contruction)
 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance)

แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 1. ธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED)

  • ผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm & Solar Rooftop)

  • โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

  • โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)

 4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า