ประวัติโครงการ

2525

ดำเนินธุรกิจผลิต
จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงบนระบบสายส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2535

จัดตั้งโรงงานผลิตโคมฟ้ถนนและอุปกรณ์ประกอบระบบสายส่ง


2540


จัดตั้งสำนักงานแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์

2552


ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยดำเนินการจัดหา และติดตั้งกังหันลมไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2553


ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและประเทศในทวีปเอเชีย ด้วยแหล่งพลังงาน 410 เมกะวัตต์ (366 ต้นทุนเมกะวัตต์) ที่ปลอดภัย

2558

แหล่งพลังงานทดแทนปัจจุบันที่มีอยู่ในครอบครอง 272 เมกะวัตต์

ได้เข้าสู่ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในระยะแรกด้วย 65 ต้นทุนเมกะวัตต์

บริษัทก่อตั้งขึ้นเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในปี 2525 โดยนาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ ด้วยประสบที่กว้างขวางและความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นในส่วนของไฟฟ้าและพลังงานของไทย ต่อมา ด้วยจุดแข็งในการซื้อขายและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงาน กัลกุลได้เริ่มดำเนินการในส่วนของพลังงานทดแทนในปี 2552 เพื่อที่ปรับขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการบูรณาการธุรกิจในแนวดิ่งและสร้างรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการที่แข็งแรง (จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานสู่ ผู้รับเหมา EPC-OM ผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานพลังงาน และสู่นักพัฒนา) การบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กัลกุลเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการซื้อขายที่ไม่แน่นอนและธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังลมที่มีความมั่นคงสูง แต่ยังสามารถทำให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตในเวลาที่เหมาะสมในด้านกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 1,800 เมกกะวัตต์ ที่กำหนดไว้สำหรับการแข่งขันในสิ้นปี 2558

นอกเหนือจากธุรกิจภายในประเทศ กัลกุลได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และจัดตั้งสำนักงานนอกประเทศในประเทศเมียนมาร์เมื่อกว่า 20 ปีก่อน โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ากับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นจนเกิดความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลในท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยนตนเองเป็นธุรกิจผู้ผลิตพลังงานในประเทศเมียนมาร์

กัลกุลได้เข้าไปในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศญี่ปุ่นในปี 2014 โดยปัจจุบันมีขนาดการผลิตที่ 65 เมกะวัตต์ บริษัทยังวางแผนที่จะก่อตั้งสาขาสำนักงานในประเทศญี่ปุ่นภายในปีนี้เพื่อรองรับคลื่นธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่น