วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 
“เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด”

พันธกิจ

  1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านการขาย : จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
  3. ด้านเทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
  4. ด้านผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
  5. ด้านบุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
  6. ด้านการจัดการ : จัดโครงสร้างและบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี