กิจกรรมบริษัท

บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนนครไชยศรี ชุมชุนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนวัดน้อยนพคุณ และชุมชนราชพัสดุ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ที่จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และความผูกผันของคนในชุมชนเป็นประจำทุกปี