ระบบจำหน่ายสายป้อน

คาปาซิเตอร์

 
 

Introduction

ในระบบการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ (Capacitors) ถูกใช้สำหรับการปรับค่า Power Factor ให้เหมาะสม ซึ่งในที่นี้รวมถึง การลดผลกระทบจาก Inductive Load จากอุปกรณ์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า, อุปกรณ์มอเตอร์ และ อุปกรณ์ในระบบส่ง โดยในระบบไฟฟ้าอาจจะมีการติดตั้งเฉพาะตัวคาปาซิเตอร์ที่บริเวณทื่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องปรับค่า Power Factor ให้เหมาะสม หรือในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์สับเปลี่ยน (switching) ไว้ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือสถานีย่อย


คาปาซิเตอร์สำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำที่บริษัทจัดจำหน่ายจะมีค่าการสูญเสีย (loss) ที่ต่ำ ซึ่งจะมีทั้งชนิดที่ประกอบด้วย aluminum foil paper หรือ film-insulated cells แช่ในของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน (biodegradable insulating fluid) หรือ ชนิดแห้ง (dry type) โดยบรรจุอยู่ในภาชนะที่เป็นโลหะ


คาปาซิเตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าระดับกลางที่บริษัทจัดจำหน่ายจะมีค่าการสูญเสีย (loss) ที่ต่ำ มีทั้งแบบ 1 phase หรือ 3 phase ซึ่งมีขนาดแรงดันสูงสุดถึง 34,500 โวลต์ และมีขนาดถึง 200 kVAr ทั้งชนิด Fixed หรือ ชนิด Switching โดยคาปาซิเตอร์แต่ละตัวสามารถนำมาเชื่อมต่อกันเป็นชุดคาปาซิเตอร์แบงค์ (Capacitor Bank) ซึ่งจะมีอุปกรณ์ประกอบในการควบคุมการสับเปลี่ยน load หลายแบบ ได้แก่ time control, current control หรือ power factor control ทั้งนี้ คาปาซิเตอร์แบงค์มักจะมีชุดสวิตช์สำหรับปลดการเชื่อมต่อคาปาซิเตอร์แบงค์ออกจากระบบไฟฟ้าในกรณีที่ระบบมีค่า Power Factor ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว


Features

คาปาซิเตอร์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

  • IEC Publication 60593 Internal fuses and internal overpressure disconnector, for shunt capacitor.
  • IEC Publication 60831-1, 60831-2 Shunt power capacitors of the self-healing type for ac system having a rated voltage up to and including 1000 V.
  • IEC Publication 60996 Method for verifying accuracy of tan delta measurements applicable to capacitors.
  • IEC Publication 60871: Shunt capacitor for ac power systems having a rated voltage above 1,000 V.
  • IEC Publication 60289 : Reactors.

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

  • Low Voltage
  • Medium Voltage
  • Switching Capacitor Bank

Download

คาปาซิเตอร์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

Low Voltage
Low Voltage Capacitor
Medium Voltage
Medium Voltage Capacitor

E-Catalog