ระบบสถานีไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

 
 
 
 
 

Introduction

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรไฟฟ้าอีกวงหนึ่งผ่านตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือขดลวดหม้อแปลง การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในแกนเหล็กของหม้อแปลงและจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิ และหากมีภาระไฟฟ้ามาต่อที่ขดลวดทุติยภูมินี้ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากขดลวด ทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานจากขดลวดปฐมภูมิผ่านหม้อแปลงแรงดันไปที่ภาระทางไฟฟ้า


ในหม้อแปลงทางอุดมคติ แรงดันเหนี่ยวนำในขดลวดทุติยภูมิจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันในขดลวดปฐมภูมิ โดยจะเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิกับจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ โดยปกติแล้วหม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อยมักจะเป็นหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวล์ทขึ้นไป ส่วนหม้อแปลงที่ติดตั้งบนเสา(poles), นั่งร้าน(platform) บนอาคารสูงนั้น และในโรงงานอุตสาหกรรมจะเรียกว่าหม้อแปลงระบบจำหน่ายโดยมีขนาดแรงดันสูงสุดที่ 33 กิโลโวล์ท

การสูญเสียกำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงสามารถแบ่งได้เป็นการสูญเสียในขดลวดหรือ (copper loss) และการสูญเสียในแกนเหล็กหรือiron loss เป็นต้น ซึ่งเราสามารถออกแบบเพื่อลดการสูญเสียเหล่านี้ให้น้อยที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหม้อแปลงในระบบของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมทั้งป้องกันผลเสียที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ในอนาคตอีกด้วย


เรามีความตั้งใจที่จะ

 • ทำให้เกิดการใช้งานหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง
 • ลดความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้า
 • ทำให้การลงทุนคุ้มค่ามากที่สุด


การกระทำข้างต้นนี้นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อและดำเนินงานเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าได้ด้วย ในขณะที่ยังสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยอมลงทุนเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น จะสะท้อนเงินลงทุนที่แท้จริงในอนาคตออกมาว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการเลือกหม้อแปลงที่ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพต่ำ


Features

หม้อแปลงไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

 • ANSI Publication C57.12.00 - 1993: General Requirements for Liquid-immersed Distribution, Power, and Regulating Transformer.
 • ANSI Publication C57.12.40 - 1988: Requirements for Secondary Network Transformers, Subway and Vault Types(Liquid Immersed)
 • ANSI Publication C59.2-1966: Method of Testing Electrical Insulating Oils
 • ANSI Publication C57.13-1993: Requirements for Instrument Transformers
 • ANSI Publication C57.12.01.1979 : General requirements for dry-type distribution and power transformers
 • IEC Publications 60044-1(1996) Instrument Transformers Part 1: Current transformers.
 • IEC Publications 60076-1(1993) Power Transformers Part 1 : General.
 • IEC Publications 60076-2(1993) Power Transformers Part 2 : Temperature rise.
 • IEC Publications 60076-3(1980) Power Transformers Part 3 : Insulation level and dielectric tests.
 • IEC Publications 60076-3-1(1987) Power Transformers Part 3 : Insulation level and dielectric tests, external clearances in air.
 • IEC Publications 60076-5(1976) Power Transformers Part 5 : Ability to withstand short circuit.
 • IEC Publications 60076-10(2001) Power Transformers Part 10 : Determination of sound levels
 • IEC Publications 60099-4(1991) Metal oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
 • IEC Publications 60214(1989) On load tap changers
 • IEC Publications 60354(1991) Loading guide for oil-immersed power transformers
 • IEC Publication 60044-1 (1996): Current Transformers
 • IEC Publication 60044-2 (1997): Voltage Transformers
 • TIS 384 (1992) Standard for Power Transformer

ทั้งนี้สินค้าจะได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานระดับสูงก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศ

Type

 • 69-230 kV On-Load Tap Changing Power Transformer
 • 12-33 kV Conventional Type Single Phase Distribution Transformer
 • 12-33 kV Secondary Network Transformer
 • 12-33 kV Completely Self-Protected (CSP) Distribution Transformer
 • 12-33 kV Cast Resin Transformer
 • 12-33 kV Substation Pad-Mounted Transformer
 • 12-33 kV Indoor Type Instrument Transformers
 • 12-33 kV Outdoor Type Instrument Transformers

Download

หม้อแปลงไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเช่น

Distribution Transformer
Distribution Transformer
Power Transformer
Power Transformer

E-Catalog