นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจนำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

การจัดทำรายงานความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของ “Gunkul” รวมทั้งบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระสำคัญตลอดปี 2558 บนพื้นฐานของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม วิธีการ/ช่องทางการดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ “การเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด “ ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Governance) รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปดังนี้

รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปดังนี้ :

มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจ
บริษัท จะดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
บริษัท จะดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการทำงานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ และก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน “ เพื่อนบ้านที่ดี “ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง