ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าภาครัฐ

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานการไฟฟ้าของทางภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับงบประมาณด้านการพัฒนากำลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ซึ่งหากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนากำลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือมีความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติจัดหาจัดจ้างในโครงการต่างๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนที่ต้องพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนั้นกระบวนการจัดหาจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมูลซึ่งในบางครั้งจะมีผู้เสนอราคาแข่งขันหลายราย ดังนั้นหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการคัดเลือกในการประมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียรายได้จากกลุ่มลูกค้านี้

การลงทุนด้านการพัฒนากำลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและครัวเรือน ในทางตรงกันข้ามช่วงภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ภาครัฐมักใช้โครงการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นกลไกในการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงกล่าวได้ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนากำลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ในส่วนของการประมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐนั้นจะมีการแบ่งการประมูลแยกเป็นกลุ่มสินค้า ทั้งนี้ด้วยลักษณะของสินค้าที่มีความหลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับทางด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และสินค้าของบริษัทฯ หลายรายการก็ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบรับรองจากสถาบันการทดสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการประมูลแข่งขันในโครงการจัดหาสินค้าต่างๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คัดเลือกจัดหาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ทำให้โอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประมูลอยู่ในระดับที่สูงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ใน ปี 2558 บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม 310.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.96 ของรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าประจำที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นระยะเวลานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง และด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ มากว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดไฟประหยัดพลังงานประเภทหลอด LED เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหลอด LED ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer Product) ที่มีมูลค่าตลาดในระดับสูง เป็นผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ใช้ได้ในทุกอาคารบ้านเรือน รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จากภาครัฐให้มีการจัดซื้อใช้งานทดแทนหลอดไฟแบบเดิมที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ปัจจัยที่ทำให้ยอดขายจากการจำหน่ายอุปกรณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลง มาจากนโยบายจัดซื้อจัดจ้างจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Kyatt) ซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับภาครัฐ จึงมีความเสี่ยงเรื่องการรับชำระเงินและมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินจ๊าดที่ผันผวน ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยจะเน้นเฉพาะโครงการที่บริษัทฯ เซ็นสัญญาโดยตรงกับภาครัฐ และซื้อสัญญาสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการเลือกตั้งและอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจ ทำให้โครงการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะรอให้จัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าไปประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีนโยบายขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงานลม จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าเป็นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจได้รับจากการลดคำสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณด้านระบบไฟฟ้า ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยรวมถึงประเทศของลูกค้า เป็นต้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาเช่น ในช่วงที่ภาครัฐมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มราชการมีการสั่งซื้อลดลง บริษัทฯ จะรักษาระดับรายได้โดยการเน้นที่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้น หรือในช่วงเวลาที่ภาคเอกชนอยู่ในภาวะลดการลงทุน บริษัทฯ ก็ยังคงมีฐานลูกค้าภาครัฐที่พยายามเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้น การกระจายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้ไว้ได้ในแต่ละช่วงเวลา